Gmina Przystajń otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

gmina_przystajn.jpeg

 

Gmina Przystajń otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” na łączną kwotę 7 360 000,00 zł. Zadania inwestycyjne, które będą zrealizowane w ramach tego programu to:

  1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń

  2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - etap II

  3. Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowości Bór Zajaciński

 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń

Wartość zadania 4 000 000,00 zł, dofinansowanie 3 800 000,00 zł

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Przystajń. Planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 2100 mb każda, na nowo powstałym osiedlu mieszkaniowym.

Od roku 1997 Gmina czyni starania związane z rozszerzeniem potencjału Gminy, poprzez przeznaczenie znacznych terenów Gminy pod zabudowę mieszkaniową w ramach tworzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Celem zmian w Planie było zachęcenie młodych mieszkańców do pozostania i zamieszkania w naszej Gminie, ograniczenie migracji oraz pozyskanie potencjalnych nowych mieszkańców spoza Gminy. Jednym z tych terenów jest osiedle mieszkaniowe w miejscowości Przystajń. Niestety z powodu braku istniejącego uzbrojenia w podstawowe media, w tym sieci wod-kan., w ostatnich latach nie zanotowano zainteresowania budową nowych domów w tym miejscu. Gmina zaplanowała budowę niezbędnego uzbrojenia, jednak ze względu na znaczny koszt budowy przedmiotowych sieci, a także z powodu braku dostępnych środków zewnętrznych na tego typu zadania (dostępne środki zewnętrzne typu PROW, RPO WSL czy WFOŚiGW, wymagają osiągnięcia wskaźników związanych z ilością budynków przyłączonych do sieci, czego Gmina nie jest w stanie zagwarantować), zadanie nie było możliwe do zrealizowania. Dzięki środkom pozyskanym w ramach Polskiego Ładu Gmina ma możliwość wykonania zamierzonego przedsięwzięcia przy niewielkim udziale środków budżetowych.

W ramach inwestycji przewiduje się zapewnienie dostępu do sieci wod-kan. dla ok. 100 odbiorców, co zachęci nowych inwestorów do zamieszkania na naszym terenie, a w konsekwencji przyczyni się do rozwoju gospodarki oraz rozwoju Gminy.

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - etap II

Wartość zadania 1 000 000,00 zł, dofinansowanie 900 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest drugi etap wymiany opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Wymianie zostanie poddane 650 sodowych opraw oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne oprawy LED wraz z systemem redukcji mocy w okresach późnonocnych. Zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w porze nocnej a przede wszystkim na ograniczenie poboru energii elektrycznej czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Planowana modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń została poprzedzona opracowaniem inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z badaniami i obliczeniami fotometrycznymi. W wyniku tego opracowania powstała dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia zawierająca koncepcję kompleksowej wymiany elementów oświetlenia (862 opraw nieefektywnych sodowych o mocy 60-150, bezpieczników i innych elementów) oraz sterowania systemem oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Przystajń. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków UE na realizację zadań dotyczących efektywnego oświetlenia, Gmina zdecydowała się na realizację pierwszego pilotażowego etapu przedsięwzięcia na głównych ciągach drogowych prowadzących przez Gminę. Zadanie wykonano w pierwszej połowie roku 2021, a w jego przedmiocie wymieniono 212 opraw na nowe energooszczędne oprawy LED wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz wzdłuż głównych dróg powiatowych na terenie Gminy wraz z systemem redukcji mocy. Dzięki realizacji tego zadania znacznie poprawiła się widoczność przejazdu w porze nocnej, a co za tym idzie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a szczególnie pieszych. Dzięki wprowadzonemu systemowi ograniczenia natężenia oświetlenia w porach późnonocnych uzyskano również znaczną oszczędność energii pobieranej z sieci.

Wnioskowane zadanie stanowi drugi etap przewidzianej modernizacji i dotyczy wymiany pozostałych opraw sodowych w ilości 650 szt. na drogach powiatowych i gminnych wraz z wprowadzeniem systemu sterowania i kompensacji mocy, co przyczyni się do ujednolicenia jakości oświetlenia na terenie całej Gminy, a także do znacznej oszczędności w zakresie poboru energii elektrycznej o około 30 %, co w obecnym czasie jest bardzo istotne dla finansów Gminy.

Najważniejszym mniej wymiernym efektem zadania jest efekt ekologiczny czyli ograniczenie niskiej emisji, które jest bardzo ważnym elementem w realizowanych przez Gminę Przystań wszystkich zadaniach inwestycyjnych, gdzie troska o środowisko jest priorytetem.
 

Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowości Bór Zajaciński

Wartość zadania 2 800 000,00 zł, dofinansowanie 2 660 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bór Zajaciński o długości 2,8 km poprzez wykonanie regulacji przebiegu i szerokości drogi, podbudowy, nawierzchni bitumicznej, poboczy wraz z zjazdami. Zadanie wpłynie na poprawę życia mieszkańców Boru Zajacińskiego poprzez zapewnienie bezpiecznej drogi pieszej np. do szkoły, przedszkola, a także poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego, w tym zbiorowego przewozu dzieci i młodzieży. Droga obecnie ma nieregularny przebieg, posiada liczne spękania i uszkodzenia, które corocznie są naprawiane w ramach bieżącego utrzymania, szczególnie po okresie zimowym.

Przebudowa drogi jest kontynuacją zadania, które Gmina realizowała wspólnie z Powiatem Kłobuckim, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2052 S, 2053 S, i 2054 S o długości 8 km relacji Przystajń - Bór Zajaciński - Ługi-Radły. Planowana droga jest głównym ciągiem drogowym "przez wieś", znajduje się w zabudowanym terenie. Droga ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców miejscowości Bór Zajaciński, Siekierowizna, części miejscowości Ługi-Radły, stanowi główną drogę dojazdową do pracy oraz do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Borze Zajacińskim, a w przyszłości również do Hali Sportowej, której budowę Gmina rozpoczęła w 2021 roku. Droga prowadzi również do ujęcia wody w Borze Zajacińskim, które jest w trakcie rozbudowy i docelowo będzie dostarczać wodę dla południowej części Gminy. Planowana inwestycja zdecydowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie pieszych oraz do poprawy życia mieszkańców miejscowości Bór Zajaciński oraz miejscowości przyległych.

 

Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych

Jednocześnie miło nam poinformować, że jedno z zadań Powiatowych, które znalazły się na liście zadań dofinansowanych ze środków Polskiego Ładu, dotyczy drogi Powiatowej zlokalizowanej na terenie naszej gminy, a dokładnie drogi w Górkach – Stanach, której stan w ostatnich latach uległ znacznemu pogorszeniu.

Powiat Kłobucki otrzyma dofinansowanie w wysokości 9 500 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych”, w ramach którego zostanie przebudowana m.in. droga w Górkach-Stanach.


DOCXPolski Ład.docx (17,27KB)


przystajn_polski_lad_1_001_KS4_7823.jpeg

przystajn_polski_lad_1_006_KS4_7856.jpeg

przystajn_polski_lad_1_016_KS4_7890.jpeg

przystajn_polski_lad_1_017_KS4_7894.jpeg

przystajn_polski_lad_1_023_KS4_7957.jpeg

przystajn_polski_lad_1_024_KS4_7966.jpeg

przystajn_polski_lad_1_044_KS3_2640.jpeg

przystajn_polski_lad_1_045_KS4_8102.jpeg

przystajn_polski_lad_1_033_KS4_8087.jpeg