Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Urząd Gminy Przystajń przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych:

- jeżeli nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, wszystkie nieczystości ciekłe są gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym lub odprowadzane do sprawnej przydomowej oczyszczalni ścieków,

- użytkowane zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania prawa budowlanego oraz innych przepisów z zakresu ochrony środowiska,

- zakazane jest samodzielne pozbywanie się nieoczyszczonych nieczystości ciekłych poprzez wylewanie ich np. na sąsiadujące działki rolne, leśne, do przydrożnych rowów,

- zakazane jest samodzielne pozbywanie się osadów ściekowych (powstających przy użytkowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków) poprzez wylewanie ich np. na działki rolne lub leśne,

- zgromadzone nieczystości ciekłe i osady ściekowe należy pozbywać się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Przystajń na świadczenie usług opróżniania zbiorników i transportu odpadów ciekłych,

- częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów i wielkości zbiornika, nie dopuszczając do jego przepełnienia bądź zanieczyszczenia powierzchni ziemi, nie rzadziej jednak niż co cztery miesiące,

- właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania zawartej umowy z wybranym odbiorcą nieczystości ciekłych posiadającym zezwolenie oraz dowodów uiszczenia opłat za wykonanie usług odbioru.

Przypominamy, że urządzenia służące do gromadzenia i oczyszczania nieczystości ciekłych są instalacjami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku z czym podlegają one szczególnemu nadzorowi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz 888 ze zm.) oraz przepisami odrębnymi.

Urząd Gminy Przystajń będzie przeprowadzał wśród właścicieli nieruchomości kontrolę wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.

Informujemy, że pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy, w tym nie posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków, zagrożone jest karą grzywny zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie.


PDFkomunikat mieszkancy nieczystosci ciekle.pdf (57,36KB)