Rekrutacja do projektu "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni"

logo.jpeg

 

Ogłoszenie o realizacji projektu „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni”

 

Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

1. Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – świetlicy w Przystajni działającej w ramach CUS.

2. Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kluczowe kompetencje w świetlicy w Przystajni działającej w ramach CUS

W ramach projektu otwarta została nowa placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – Świetlica środowiskowa w budynku Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni, ul. Częstochowska 2. Do czasu ukończenia prac budowlanych w wyżej wymienionym budynku zajęcia odbywać się będą w GOKSiR w Przystajni lub w Szkole Podstawowej w Przystajni.

Zapraszamy do udziału w zajęciach świetlicowych oraz zajęciach rozwijających kluczowe kompetencje dzieci i młodzież w wieku w wieku 6-18 lat, zamieszkujące gminę Przystajń, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 15 uczestników.

Preferowani będą następujący uczestnicy:

1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,

2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,

3. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Prowadzone będą następujące formy wsparcia:

  1. Opieka i zajęcia świetlicowe. Świetlica będzie czynna w godz. 13-18 od poniedziałku do piątku, w razie potrzeby również w soboty i dni wolne od nauki szkolnej. W świetlicy zostanie zapewniona opieka wychowawcy, kontakt z rówieśnikami, rozwijanie zainteresowań, pomoc w odrabianiu lekcji, dostęp do komputera, zajęcia z kultury fizycznej, aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, oraz jednodniowe wycieczki do: Afrykarium we Wrocławiu, Planetarium Śląskiego w Chorzowie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

  2. Zajęcia dodatkowe rozwijające kluczowe kompetencje realizowane w godzinach funkcjonowania świetlicy, tj.:

- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i matematyczno-techniczne –zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla 15 uczestników podzielonych na 2 grupy (7, 8 osób) – razem 192 godziny zegarowe

- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne: rozwiązywanie zadań logicznych, gry logiczne – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla 15 uczestników podzielonych na 2 grupy (7, 8 osób) – razem 192 godziny zegarowe

- zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze: „Lekcje przyrody – wspaniała przygoda” – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla 15 uczestników podzielonych na 2 grupy (7, 8 osób) razem 192 godziny zegarowe

- zajęcia naukowo-techniczne z modelarstwa – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla 15 uczestników podzielonych na 2 grupy (7, 8 osób) razem 192 godziny zegarowe

- ekspresja kulturalna – warsztaty artystyczne (plastyczne) – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla 15 uczestników podzielonych na 2 grupy (7, 8 osób) – razem 192 godziny zegarowe

techniki efektywnego uczenia się i nauka kompetencji społecznych – zajęcia 1 raz w tym tygodniu po 2 godziny dla 15 uczestników podzielonych na 2 grupy (7, 8 osób) – razem 192 godziny zegarowe

Podczas pobytu w świetlicy Uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie (np. woda mineralna/herbata/napój, bułka/kanapka, owoc/jogurt), podczas zajęć rozwijających kluczowe kompetencje zostaną zapewnione przybory i materiały dydaktyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja podstawowa 25-29 kwiecień 2022 r., rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w sposób ciągły. Rekrutacja prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni. Realizacja zajęć: maj 2022 – grudzień 2022 (z możliwością przedłużenia). Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie BIP GOPS Przystajń.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 


DOCXUlotka.docx (722,85KB)