Zakup lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Herby

O G Ł O S Z E N I E

Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby informuje, że SP PGL LP Nadleśnictwo Herby jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) mogą być nabyte w szczególności:

 1. jeżeli znajdują się w bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,

 2. w przypadku zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,

 3. w sytuacji regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

 1. być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),

 2. mieć założoną księgę wieczystą,

 3. mieć uregulowany stan prawny,

 4. być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich,

 5. nie być przedmiotem sporów granicznych,

 6. w EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków) być sklasyfikowane jako Ls albo RV, RVI, RVIz (w przypadku zapisów w MPZP dot. zalesienia),

 7. mieć ustalone granice w terenie.

Uwaga: Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego LP, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
+48 34 35 74 049 wew. *335.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. 2021 poz. 1275, 1718 z późn. zm.)

 2. Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe