Gmina otrzymała ostateczną Promesę na dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji w Kostrzynie

Gmina Przystajń otrzymała ostateczną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna na kwotę 7 027 556,31 złotych. Są to środki pochodzące z pierwszego naboru wniosków, który odbył się w lipcu 2021 roku. Wstępna Promesa została przekazana Gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pod koniec listopada. Warunkiem uzyskania ostatecznej Promesy było ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Gmina 24 stycznia 2022 r. zakończyła procedurę przetargową i wyłoniła wykonawcę robót budowlanych, z którym w najbliższych dniach przewiduje zawarcie umowy. Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna o długości 5,1 km, w tym kanał grawitacyjny 2,7 km, tłoczny 1,7 km wraz z przykanalikami (0,7 km) i 3 pompowniami sieciowymi, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica Stara. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie 77 szt. przyłączy do posesji zabudowanych dla 304 mieszkańców miejscowości Kostrzyna. Zadanie przewiduje również odtworzenie nawierzchni jezdni dróg, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna. Realizacja zadania przyczyni się do likwidacji zbiorników bezodpływowych na terenie Kostrzyny. Prace budowlane rozpoczną się wiosną bieżącego roku i potrwają ok 18 miesięcy.

Jednoczenie informujemy, że w związku z ogłoszonym nowym naborem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina zamierza złożyć kolejne wnioski na realizację zadań oczekiwanych przez mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, oświetlenia ulicznego oraz dróg.