Przyjmowane są wnioski na tzw. dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni informuje, iż przyjmuje wnioski o tzw. dodatek osłonowy, jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku osłonowego zależy od uzyskiwanego dochodu, a w przypadku ubiegania się o podwyższone dofinansowanie - również rodzaju źródła ciepła.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania oraz od dochodu. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia o dodatku osłonowym przysługuje:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;

 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 • w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. 

UWAGA!!! Jeżeli wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;                                                   

 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!!! Jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Warunkiem jest wpisane tego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Druk wniosku o dodatek osłonowy można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń w pokoju nr 7.

Dokumenty można składać:

- osobiście w pokoju nr 7 Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przystajni,
- pocztą tradycyjną: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni ul. częstochowska 5 42- 141 Przystajń,
- jak również elektronicznie - z wykorzystaniem skrzynki podawczej ePUAP: /8810Z/SkrytkaESP

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.

WAŻNE

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego  nie wyślemy w formie tradycyjnej, odebranie informacji jest możliwe tylko osobiście. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. 


Wzór wniosku dostępny jest do pobrania w załączniku:

PDFwniosek-dodatek-oslonowy.pdf (276,36KB)

PDFWskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy.pdf (157,35KB)

DOCXDodatek osłonowy.docx (15,99KB)