XXXII sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 29.11.2021 r.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6.1. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji.
6.2. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały
9.1. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2022,
9.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca
2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087),
9.3. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206),
9.4. w sprawie przekazania petycji dotyczącej uruchomienia połączeń transportu zbiorowego dla
mieszkańców Gminy Przystajń do rozpatrzenia właściwym organom,
9.5. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym o przyjęcie uchwały
w przedmiocie dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID – 19,
9.6. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Przystajń,
9.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń,
9.8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
9.9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.
10. Pytania w sprawach bieżących.
11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.