XXX Sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 17.09.2021, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Przystajń

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXIX.2021.pdf (91,53KB)

 5. 5. Informacja Komendanta Policji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przystajń za rok 2020.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 7.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 7.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 7.3. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji
 8. 8. Zapytania mieszkańców.
 9. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2021 r.

  PDFZarządzenie Nr 88.2021.pdf (6,22MB)

 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 10.1. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

   PDFProjekt 1.pdf (258,13KB)

  2. 10.2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt 2.pdf (133,01KB)

  3. 10.3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2021/2022

   PDFProjekt 3.pdf (66,39KB)

  4. 10.4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 141/5 w m. Dąbrowa

   PDFProjekt 4.pdf (67,28KB)

  5. 10.5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 184/7 w m. Przystajń

   PDFProjekt 5.pdf (66,75KB)

  6. 10.6. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń

   PDFProjekt 6.pdf (58,22KB)

   PDFzałącznik do projektu 6.pdf (106,88KB)

  7. 10.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   PDFProjekt 7.pdf (72,01KB)

  8. 10.8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt zmiany w budżecie.pdf (2,92MB)

  9. 10.9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

   PDFProjekt WPF.pdf (1,28MB)

 11. 11. Pytania w sprawach bieżących.
 12. 12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 13. 13. Zamknięcie sesji.

PDFPostanowienie Nr 30.2021 Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zwołania XXX sesji Rady Gminy Przystajń (71,79KB)