Ogłoszenie o zmianie odbiorcy odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ODPADACH

Urząd Gminy Przystajń informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. zmienia się przedsiębiorca świadczący usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno – wypoczynkowych. Nowym podmiotem obsługującym gminę będzie Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach z/s w Konopiskach Korzonek 98, wyłoniony w drodze przetargu.

Dzierżawione obecnie pojemniki na odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół użytkowane przez właścicieli nieruchomości z dniem 1 lipca 2021 przechodzą na własność podmiotu Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach i będą w dalszej dyspozycji mieszkańców.

Informujemy również, że dzięki korzystnym cenom odbioru odpadów wyłonionego oferenta, nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Przystajń.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają naliczaną opłatę w wysokości:

 

Wysokość raty kwartalnej

(za 3 miesiące)

Termin płatności

Gospodarstwo domowe 1-osobowe

78,00

Za I kwartał do 20 lutego

Za II kwartał do 20 maja

Za III kwartał do 20 sierpnia

Za IV kwartał do 20 listopada

Gospodarstwo domowe 2-osobowe

129,00

Gospodarstwo domowe 3-osobowe

180,00

Gospodarstwo domowe 4-osobowe

231,00

Gospodarstwo domowe 5-osobowe

282,00

Gospodarstwo domowe 6-osobowe

333,00

Gospodarstwo domowe 7-osobowe

384,00

Gospodarstwo domowe 8 i więcej osobowe

435,00

Właściciele nieruchomości użytkowanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych mają naliczaną opłatę ryczałtową w kwocie 180,00 zł za rok płatną do 30 września danego roku.

W dalszym ciągu istnieje również możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami w przypadku posiadania statusu rodziny wielodzietnej oraz kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach


DOCinformacja zmiana odbiorcy odpadów 1 lipca 2021.doc (39,50KB)