XXVIII Sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 25.06.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXVII.2021.pdf (139,41KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  4. 6.4. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji
  5. 6.5. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
 9. 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 10. 10. Raport o stanie gminy za rok 2020:
  1. 10.1. debata nad raportem o stanie gminy za rok 2020,
  2. 10.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania.

   PDFwotum zaufania.pdf (54,60KB)

 11. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2020:
  1. 11.1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2020,
  2. 11.2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.

   PDFsprawozdania.pdf (54,90KB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

  PDFabsolutorium.pdf (66,63KB)

 13. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 13.1. w sprawie rozpatrzenia petycji

   PDFProjekt 1.pdf (68,34KB)

  2. 13.2. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonania swoich zadań przez dyrektorów: Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni w zakresie braku dostępu do elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP

   PDFProjekt 2.pdf (66,90KB)

  3. 13.3. w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

   PDFProjekt 3.pdf (81,25KB)

  4. 13.4. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

   PDFProjekt 4.pdf (92,01KB)

   PDFzałącznik do projektu 4.pdf (105,37KB)

  5. 13.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku

   PDFProjekt 5.pdf (60,17KB)

  6. 13.6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt 6 zmiany w budżecie.pdf (5,99MB)

  7. 13.7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030

   PDFProjekt 7 WPF.pdf (2,75MB)

 14. 14. Pytania w sprawach bieżących.
 15. 15. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 16. 16. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie XXVIII sesja.pdf (75,72KB)