Informacja dotycząca taryfy za wodę

Gmina Przystajń informuje, że zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca na terenie gminy zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres 3 lat, znak: PO.RET.070.130.2.2018.ZG z dnia 9 maja 2018 r. stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

PDFinformacja.pdf (28,70KB)