Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do usuwania azbestu

Wójt Gminy Przystajń informuje mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej zwanym jako WFOŚiGW) z realizacją w roku 2021. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Zgodnie z regulaminem naboru WFOŚiGW dofinansowaniem objęte są wyłącznie następujące koszty kwalifikowane:

  1. w przypadku azbestu znajdującego się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów,

  2. w przypadku azbestu zgromadzonego (składowanego) na nieruchomości: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego, w tym zakup materiałów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadający tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest, przy czym nieruchomość nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą.


Procedura uzyskania dofinansowania:

1) właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem azbestu w 2021 r. składają do Urzędu Gminy Przystajń wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

wzory wniosku i załączników można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń oraz na stronie internetowej www.gminaprzystajn.pl

2) Gmina Przystajń (dalej zwana jako Gmina) na podstawie złożonych wniosków właścicieli nieruchomości ubiega się o uzyskanie dofinansowania w WFOŚiGW.

3) Zarząd WFOŚiGW decyduje o wysokości dofinansowania biorąc pod uwagę przyjęte kryteria wyboru.

4) w przypadku uzyskania dofinansowania na poziomie zapewniającym wykonanie przedsięwzięcia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Gminą a WFOŚiGW.

5) Wójt Gminy Przystajń dokonuje wybory wykonawcy (przedsiębiorcy) odpowiedzialnego za wykonanie usługi usunięcia azbestu na terenie Gminy.

6) warunkiem niezbędnym do ostatecznego usunięcia azbestu z danej posesji jest zawarcie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a Gminą.

7) wykonawca w terminie do 20 września 2021 r. na zgłoszonych nieruchomościach realizuje usługi objęte dofinansowaniem.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 34 319 11 53/54 (wew. 113), mailowy: czpg@gminaprzystajn.pl, lub osobisty w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (pokój nr 13).


Dokumenty do pobrania:

DOCogłoszenie.doc (18,00KB)

PDFwniosek.pdf (110,52KB)

PDFzałącznik - informacja o wyrobach.pdf (43,32KB)

PDFzałącznik - ocena.pdf (77,62KB)