Wsparcie dla Gminy z RFIL

Wsparcie dla Gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej

Informuję, że Gmina Przystajń otrzymała 360 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku miejscowości Ługi-Radły” poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w miejscowości Stany o długości 2,237 km wraz z hydrantami p.poż.". Gmina posiada kompletną dokumentację projektową na to zadanie, realizacja zadania jest zaplanowana na rok bieżący.

To już trzecia transza pomocy, która została przyznana Gminie Przystajń w ramach tzw. tarczy COVID-19.

Wcześniej gmina otrzymała już z w/w Funduszu środki w wysokości 815 000,00 zł, która została przeznaczona jako wkład własny na budowę drogi gminnej w Kuźnicy Starej.

Drugim zadaniem, na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,2 mln. zł jest „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń” poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim (budowa zbiornika retencyjnego, sieci międzyobiektowych, montaż układu pomp poziomych wraz z adaptacją lub rozbudową budynku technicznego, wymiana sterowania, montaż odstojnika) oraz budowę odcinków transferowych wodociągu w kierunku miejscowości Kamińsko wraz z budową stacji podnoszenia ciśnienia (przepompowni na istniejącej sieci wodociągowej). Inwestycja ta jest w fazie projektowania i będzie realizowana w latach 2021-2022.

Łącznie budżet Gminy został zasilony kwotą 2,375 mln. zł. 

Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń