Kolejna inwestycja Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Kolejna inwestycja Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W dniu 9 marca 2021 r. Gmina zawarła umowę o dofinansowanie zadania „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni gm. Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 234 182,00 zł.

Gmina zawierając umowę na to zadanie wykorzystała w pełni dostępny limit środków możliwy do uzyskania przez Gminy w ramach dofinansowania PROW w latach 2014-2020, który wynosił 2 mln. zł.

Wcześniej zostały zrealizowane i rozliczone dwa zadania, to jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Antonów-Kuźnica Nowa” z dofinansowaniem 1 554 127,00 zł, a także „Budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w Przystajni wraz z budową zbiorników na popłuczyny”, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 191 257,00 zł.

Projekt będzie polegał na wymianie istniejącej wyeksploatowanej studni S1 zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska Sportowego na ul. Bór, na nową studnię, która zapewni możliwość stałych dostaw wody dla mieszkańców Gminy. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jego realizacja potrwa do końca 2022 roku.

Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń


DSC_3390.jpeg

DSC_3549.jpeg

DSC_3557.jpeg

DSC_3585.jpeg