Profesor Genowefa Grabowska

Profesor_Genowefa_Grabowska_1.jpeg

Urodziła się 1 stycznia 1944 r. w Przystajni (z domu Lisner).
Szkołę podstawową i liceum ukończyła w Ziębicach. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczęła pierwszą pracę jako asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, odbywając równocześnie aplikację w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu (egzamin sędziowski,1969).

W roku 1969 wyszła za mąż (Jan Grabowski) i przeniosła się do Krakowa, podejmując pracę na stanowisku st. asystenta na Wydziale Prawa UJ. W roku 1970 zdała egzamin radcowski i uzyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

W roku 1971 podjęła pracę na nowoutworzonym Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na którym pracuje do chwili obecnej. Ze Śląskiem jest więc związana już ponad 30 lat. W maju 1974 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego obroniła rozprawę doktorską pt.: Obserwatorzy państw w organizacjach międzynarodowych (Warszawa 1979). Habilitowała się w roku 1980 na podstawie rozprawy: Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi (Katowice 1980).
W latach 1981-1991 pracowała na stanowisku docenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŚl, a od 1 lutego 1991 - na stanowisko profesora nadzwyczajnego w tym Uniwersytecie. 14 lipca 1992 r. otrzymała tytuł profesora w zakresie nauk prawnych.
Od roku 1993 do chwili obecnej kieruje Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego.
Od wielu lat uczy studentów prawa międzynarodowego publicznego, a także prawa europejskiego, prowadzi seminaria magisterskie (wypromowała ponad 400 magistrów prawa i administracji, w tym kilku obcokrajowców), a od roku 1988 - także seminarium doktorskie, w ramach którego sześć osób (jeden obcokrajowiec) już uzyskało stopień doktora.
Jest autorką licznych wydawanych w kraju i za granicą prac z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego, a przede wszystkim - prawa ochrony środowiska.

ProfesorGenowefaGrabowska_wyklad1.jpeg


Blaski i cienie związane z zarządzaniem wydziałem i kierowaniem zespołami ludzkimi poznała na stanowisku najpierw prodziekana Wydziału Prawa i Administracji (1990-1993), a następnie - przez dwie kadencje - jego dziekana (1993-1999). Zainicjowała w tym okresie m.in. prace zmierzające do budowy nowej siedziby Wydziału Prawa. Do chwili objęcia mandatu senatora RP była ekspertem sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Nadto jest we władzach Zarządu Polskiej Grupy International Law Association oraz członkiem Transnational Enforcement of Environmental Law, International Law Association w Londynie, a także - zastępcą arbitra w Trybunale ds. Koncyliacji i Arbitrażu utworzonym w ramach KBWE.
W regionie pracuje w Radzie Fundacji im. Hugo Kołłątaja w Katowicach (prezes), zajmującej się organizowaniem pomocy materialnej dla szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz innych placówek wychowawczych; wspieraniem i promocją szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i naukowców (doroczne nagrody Fundacji) oraz skupianiem wokół idei Fundacji przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki i biznesu; W latach 1997-1999 organizowała i prowadziła cykliczne szkolenia dla sędziów sądów z województw: katowickiego i częstochowskiego z zakresu prawa Unii Europejskiej (w ramach programu PHARE).
Od 20 października 2001 r. była senatorem RP V kadencji, przewodnicząc: senackiej komisji spraw zagranicznych i integracji europejskiej oraz delegacji parlamentu polskiego do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej; 5 lutego 2002 została desygnowana przez Marszałka Senatu RP na zastępcę członka Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej.
Od 1 stycznia 2003 r. była polskim obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a od 1 maja 2004 r. - jego pełnoprawnym członkiem. 13 czerwca 2004 roku uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2004-2009 z Województwa Śląskiego. Na pierwszej sesji nowego Parlamentu (lipiec 2004) została wybrana jego kwestorem i weszła w skład Prezydium PE.

Profesor Genowefa Grabowska współpracuje z Gminą Przystajń. M.in. stworzyła możliwość poznania pracy Parlamentu w Brukseli, w tym przedstawicielom Powiatu Kłobuckiego i Gminy Przystajń.

Profesor Genowefa Grabowska jest honorowym obywatelem Gminy Przystajń.

Prof--Genowefa-Grabowska.jpeg

Fot. Agencja Gazeta