Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń

LOGO Projekty.jpeg

 

Gmina Przystajń 18 lutego 2021 r. zawarła umowę z Wykonawcą robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na głównych ciągach komunikacyjnych w Gminie. Zadanie wykona Firma ELOMNT Sp. z o. o. z Dobrodzienia.

Zakres planowanych prac obejmuje wymianę 212 istniejących opraw oświetlenia ulicznego na lampy LED, zastosowanie 5-cio stopniowej skali redukcji mocy, to jest redukcji natężenia strumienia świetlnego w godzinach późnonocnych.

Wymiana oświetlenia obejmie główne drogi przebiegające przez Gminę, to jest drogę wojewódzką 494 (ul. Częstochowska, Nowa, Powstańców Śląskich, Podłęże Szlacheckie) oraz drogi powiatowe: nr 2034 S w kierunku Kostrzyny (ul. Targowa, Kostrzyna) i nr 2053 S w kierunku Ługów - Radeł (ul. Bór, Brzeziny, Wrzosy, Bór Zajaciński, Ługi-Radły).

W wyniku realizacji projektu przewiduje się redukcję emisji CO2 w wysokości 33,10 t rocznie a także oszczędności w wydatkach na zakup energii elektrycznej w wysokości ok. 30 %.

Oprócz wymiernych korzyści związanych z ograniczaniem niskiej emisji, poprawi się komfort jazdy oraz widoczność.

Zadanie jest współfinansowane w wysokości 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego

Realizacja zadania została przewidziana do 30 czerwca 2021 r.

DOCXModernizacja oświetlenia w Gminie Przystajń.docx (46,97KB)

Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń