PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2020

Loga_na_strony_intrnetowe.png

Gmina Przystajń informuje, iż wzorem lat ubiegłych nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Jednostką realizującą obsługę pomocy żywnościowej na rzecz mieszkańców gminy Przystajń jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni.        

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób i rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej t.j:

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie,

na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przystajni.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni  ul. Częstochowska 5, w celu złożenia dokumentu potwierdzającego dochody osoby, rodziny za ubiegły miesiąc, aby złożyć stosowne oświadczenie i uzyskać skierowanie.

Osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym lub na kwarantannie, lub z innych przyczyn związanych z istniejącym stanem epidemii mogą zostać zakwalifikowane do ww. pomocy żywnościowej telefonicznie po przeprowadzonej rozmowie oraz dostarczeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową osoby lub rodziny.

Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni w pokoju nr 8 i 9 oraz pod nr telefonu 34 3191044. 

DOCXPodprogram 2020.docx (83,70KB)