XXV Sesja Rady Gminy Przystajń

Dnia 15 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Przystajń.

Termin: 15.02.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXIV.2020.pdf (145,50KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  2. 6.2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  3. 6.3. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji
  4. 6.4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Informacja Starosty Powiatu Kłobuckiego na temat planowanych zadań powiatu na terenie Gminy Przystajń.
 9. 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za rok 2020.
 10. 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń za rok 2020.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 11.1. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt 1.pdf (80,11KB)

  2. 11.2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2021 rok

   PDFProjekt 2.pdf (86,40KB)

  3. 11.3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2021 rok

   PDFProjekt 3.pdf (72,28KB)

  4. 11.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

   PDFProjekt 4.pdf (72,26KB)

  5. 11.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok

   PDFProjekt 5.pdf (67,79KB)

  6. 11.6. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń

   PDFProjekt 6.pdf (62,67KB)

  7. 11.7. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV.177.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt 7.pdf (382,04KB)

  8. 11.8. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2021

   PDFProjekt 8.pdf (255,58KB)

  9. 11.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Przystajń

   PDFProjekt 9.pdf (69,62KB)

  10. 11.10. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

   PDFProjekt 10.pdf (69,68KB)

  11. 11.11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt zmiany w budżecie.pdf (7,16MB)

  12. 11.12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030

   PDFProjekt WPF.pdf (6,03MB)

 12. 12. Pytania w sprawach bieżących.
 13. 13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 14. 14. Zamknięcie sesji.

 15. PDFPostanowienie XXV sesja.pdf (78,45KB)