Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach

W Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 1 powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy o zasięgu powiatowym. Placówka ta rozpocznie działalność od 1 lutego 2021r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach będzie placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla 20 osób, łączącą ze względu na kategorię osób, którym może być udzielone wsparcie wszystkie 4 typy tego rodzaju placówki, tj.:

- typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych

- typ B - dla osób upośledzonych umysłowo

- typ C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

- typ D dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach będzie ośrodkiem wsparcia dziennego, gdzie przede wszystkim świadczone będą usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i terapia zajęciowa, o przez to w zależności od indywidualnych możliwości uczestników oferowana będzie możliwość osobistego rozwoju, nauka nowych i doskonalenie już zdobytych umiejętności.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy: Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności o ile osoba takie posiada. Ponadto w przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania powiat, ośrodek pomocy społecznej przeprowadza u takiej osoby rodzinny wywiad środowiskowy i przesyła całą dokumentację do starosty powiatu. Skierowanie do placówki wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia  Środowiskowego Domu Samopomocy proszone są o składanie we właściwym  ze względu na miejsce zamieszkania  ośrodku pomocy społecznej społecznej następujących dokumentów:

- Wniosku o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach

- Zaświadczenia od lekarza rodzinnego

- Zaświadczenia od lekarza specjalisty: neurologa lub psychiatry

- Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych z oświadczeniem.

Druki:

DOCXŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach.docx (13,90KB)

DOCwniosek-o-skierowanie-do-sds.doc (22,50KB)

DOCzaswiadczenie-lekarza-rodzinnego.doc (24,00KB)

DOCzaswiadczenie-lekarza-specjalisty.doc (24,50KB)

DOCklauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.doc (30,00KB)