Częściowe zwolnienie w opłacie - kompostowniki

Uchwałą Rady Gminy Przystajń nr XXIV.168.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia w naliczanej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wysokość zwolnienia uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wynosi (za miesiąc):
a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 2,00 zł
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe – 3,00 zł
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 4,00 zł
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 5,00 zł
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe – 6,00 zł
f) gospodarstwo domowe 6 osobowe – 7,00 zł
g) gospodarstwo domowe 7 osobowe – 8,00 zł
h) gospodarstwo domowe 8 i więcej osobowe – 9,00 zł


Aby skorzystać z ulgi należy złożyć korektę deklaracji do Urzędu Gminy Przystajń oraz spełniać warunki wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń (uchwała Rady Gminy Przystajń nr XXIV.165.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.).
Za kompostownik przydomowy uznaje się urządzenie do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, wykonane z dowolnego materiału, służące do tlenowego rozkładu związków organicznych.


Wymogu kompostowania w kompostownikach przydomowych bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie spełnia :
a) kompostowanie w dołach lub zbiornikach ograniczających dostęp powietrza,
b) kompostowanie w formie pryzmy.

Do pobrania informacja: PDFInformacja - częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kompostowniki (56,99KB)

Druk nowej deklaracji z uwzględnieniem ulgi na kompostowniki: PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych od 2021 (86,32KB)