XXIV Sesja Rady Gminy Przystajń

Dnia 29 grudnia 2020 r., o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Przystajń.

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXIII.2020.pdf (115,09KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 8.1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń

   PDFProjekt 1 regulamin.pdf (347,78KB)

  2. 8.2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt 2 zakres usług.pdf (240,59KB)

  3. 8.3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

   PDFProjekt 3 wzór deklaracji.pdf (575,17KB)

  4. 8.4. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

   PDFProjekt 4 kompostowniki.pdf (189,46KB)

  5. 8.5. w sprawie podjęcia przez Gminę Przystajń działalności w zakresie telekomunikacji

   PDFProjekt 5.pdf (78,32KB)

  6. 8.6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 54/2 w m. Kuźnica Nowa

   PDFProjekt 6.pdf (59,45KB)

  7. 8.7. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021 – 2023

   PDFProjekt 7.pdf (79,90KB)

  8. 8.8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt 8.pdf (133,16KB)

  9. 8.9. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

   PDFProjekt 9.pdf (96,99KB)

  10. 8.10. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Panki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Panki

   PDFProjekt uchwały Rady Gm Przystajń dot. aglomeracji.pdf (179,26KB)

  11. 8.11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

   PDFzmiany w budżecie.pdf (8,61MB)

  12. 8.12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

   PDFwpf.pdf (7,14MB)

  13. 8.13. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFuchwała budzetowa na 2021.pdf (63,63KB)

   PDFUzasadnienie do projektu 2021.pdf (414,43KB)

   PDFZał. 1 Dochody na 2021.pdf (358,95KB)

   PDFZał. 2 Wydatki na 2021.pdf (252,72KB)

   PDFZał. 3 Adm. rządowa 2021.pdf (91,59KB)

   PDFZał. 4 Dochody ze zlec 2021.pdf (84,82KB)

   PDFZał. 5 Wyd inw jednor 2021.pdf (148,54KB)

   PDFZał. 6 Przychody i rozchody.pdf (111,94KB)

   PDFZał. 7 dotacje z budżetu gminy 2021.pdf (110,48KB)

   PDFZał. 8 Fundusz Sołecki 2021.pdf (70,70KB)

   PDFZał. 9 RFIL.pdf (113,71KB)

   PDFautopoprawka budżet cz. 1.pdf (18,92MB)

   PDFautopoprawka budżet cz. 2.pdf (5,89MB)

  14. 8.14. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

   PDFProjekt WPF.pdf (44,67KB)

   PDFZał. 1 do WPF na 2021.pdf (2,89MB)

   PDFZał. 2 do WPF na 2021.pdf (118,84KB)

   PDFZał. 3 do WPF na 2021.pdf (227,56KB)

   PDFautopoprawka wpf 2021-2030.pdf (13,33MB)

 9. 9. Pytania w sprawach bieżących.
 10. 10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 11. 11. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie XXIV sesja Rady Gminy (65,62KB)