Fundusz sołecki 2021

Kwotę w łącznej wysokości 357.703 zł. zaplanowały wszystkie sołectwa Gminy Przystajń na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.  Fundusz sołecki to wydzielone środki w ramach budżetu gminy o przeznaczeniu, których decydują samodzielnie mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być także przeznaczone na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zestawienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2021 w poszczególnych sołectwach zawiera poniższy plik.

PDFFundusz sołecki 2021 r..pdf (81,82KB)