Przebudowa drogi gminnej w Kamińsku

Kamińsko1.jpeg

Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko

Dnia 6 listopada 2020 r. Gmina zakończyła realizację jednego z zadań przewidzianych do wykonania w roku bieżącym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to jest "Przebudowa drogi gminnej nr 678045 S w miejscowości Kamińsko". Roboty budowlane polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych (rozbiórka nawierzchni z materiału kamiennego, fragmentów nawierzchni bitumicznej, krawężników, urządzeń infrastruktury, przepustów), robót ziemnych korytowe oraz związanych z wykonaniem wykopów pod urządzenia odwadniające i przebudowywane odcinki infrastruktury; wykonaniu rowu przydrożnego, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; wykonaniu poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 159 782  zł, a zadanie wykonała Firma REMOST sp. z o. o. sp. k. za kwotę 312 543  zł.

20201106_113444.jpeg 20201106_113453.jpeg 20201106_113524.jpeg