Ogłoszenie Wójta Gminy Przystajń

Przystajń, dnia 10.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 65),

WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Przystajń, oznaczonej jako działka: obręb geodezyjny Ługi-Radły - dz. nr ewid. 623, o pow. 0,2433 ha.

Dla działki brak urządzonej księgi wieczystej.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny do realizacji roszczeń komunalizacyjnych na podstawie ustaw uwłaszczeniowych Gminy i Powiatu.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości aby w terminie 2 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do Urzędu Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu.

4. Po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu Wójt Gminy Przystajń przeprowadzi postępowanie podziałowe i wyda decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przystajń, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach