XX Sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 20.07.2020, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni.

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XIX.2020.pdf (137,36KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2019.
 9. 9. Raport o stanie gminy za rok 2019:
  1. 9.1. debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019
  2. 9.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania

   PDFwotum zaufania.pdf (54,56KB)

 10. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2019:
  1. 10.1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2019
  2. 10.2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok

   PDFsprawozdania.pdf (55,03KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

  PDFabsolutorium.pdf (62,34KB)

 12. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 12.1. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przystajń

   PDFProjekt 1.pdf (51,73KB)

  2. 12.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przystajń a Gminą Krzepice

   PDFProjekt 2.pdf (53,23KB)

  3. 12.3. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

   PDFProjekt 3.pdf (185,09KB)

  4. 12.4. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

   PDFProjekt 4.pdf (176,32KB)

  5. 12.5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

   PDFProjekt 5 zmiany w budżecie.pdf (4,49MB)

  6. 12.6. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

   PDFProjekt 6 wpf.pdf (3,83MB)

 13. 13. Pytania w sprawach bieżących.
 14. 14. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 15. 15. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie XX sesja.pdf (69,26KB)