Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń

W dniu 24 czerwca 2020 r. Samorząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego.

Jednym z nich jest projekt Gminy Przystajń: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń, a wysokość dofinansowania wynosi 300 000 złotych.

Jest to kolejny ekologiczny projekt Gminy Przystajń związany z ograniczaniem niskiej emisji po projektach:

  • Montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Przystajń,
  • Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności Publicznych, który jest w trakcie realizacji a dotyczy: budynku Urzędu Gminy, budynku Szkoły Podstawowej w Przystajni, ujęcia wody w Przystajni i ujęcia wody w Borze Zajacińskim,
  • Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni
  • Termomodernizacja  budynków remiz w miejscowościach Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły, których realizacja rozpocznie się latem tego roku.

Projekt będzie polegał na wymianie oświetlenia ulicznego na głównych ciągach komunikacyjnych w Gminie, to jest: wzdłuż drogi wojewódzkiej 494 (Przystajń ulice: Częstochowska, Nowa, Powstańców Śląskich oraz Podłęże Szlacheckie) oraz wzdłuż dróg powiatowych: Przystajń- Kostrzyna (ul. Targowa, Kostrzyna) i  Przystajń-Ługi-Radły (ul. Bór, Brzeziny, Wrzosy, Bór Zajaciński, Ługi-Radły).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę 212 istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED, z zastosowaniem 5-cio stopniowej skali redukcji mocy, to jest redukcją natężenia strumienia świetlnego w godzinach późnonocnych.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się redukcję emisji CO2 w wysokości 33,10 t rocznie, a także oszczędności w wydatkach na zakup energii elektrycznej w wysokości ok. 30 %.

Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2021.