Nabór do świetlicy środowiskowej w Przystajni

logotypy123.png

Gmina Przystajń ogłasza, że w dalszym ciągu można się zapisywać do placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez GOPS w Przystajni, tj. świetlicy środowiskowej, funkcjonującej w Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni, ul. Częstochowska 5.

Świetlica funkcjonuje w ramach zapewnienia przez Beneficjenta trwałości projektu "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs.

W ramach trwałości projektu w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. oferowane są usługi społeczne w postaci 15 miejsc w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, spełniających wymogi uczestnictwa w projekcie, tj. zamieszkałych w gminie Przystajń i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach wsparcia oferowana jest opieka i zajęcia świetlicowe, dostęp do pomocy dydaktycznych zakupionych w projekcie oraz drugie śniadania i napoje.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, tel. 34-3191044, mail: gops@gminaprzystajn.pl.


PDFZmniejszenie zagrożenia.pdf (61,46KB)