Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość gruntowa - działka nr ewid. 41 o pow. 0,7699 ha, obręb Kuźnica Stara, położona w Kuźnicy Starej, stanowiąca pastwiska trwałe 5126 m2 oraz las – 2573 m2.

Działka usytuowana w kompleksie gruntów rolnych, w odległości ok. 200 m zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, położenie korzystne. Działka nieuzbrojona, ostatnio użytkowana rolniczo, posiada dostęp do drogi publicznej.

Działka stanowi własność Gminy Przystajń na podstawie Księgi Wieczystej nr CZ2C/00036523/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń działka przeznaczona jest pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – symbol w planie R, pozostała część działki przeznaczona jest pod tereny lasów – symbol w planie ZL. Pas działki wzdłuż drogi przeznaczony jest pod teren dróg publicznych – droga gminna lokalna – symbol w planie KDL.

I przetarg odbył się 15.12.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 000 /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych/

Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2024 r.

o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Przystajni,

ul. Częstochowska 5 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu wysokości 3 500,00 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 03.06.2024 r. na konto Urzędu Gminy Przystajń nr 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002 Bank Spółdzielczy Krzepice Oddział Przystajń. Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy w Przystajni.

Minimalne postąpienie w przetargu dla przedmiotowej działki ustala się w wysokości nie mniejszej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została ustalona jako nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez tę osobę.

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia, w tym wypadku wadium podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Gminy Przystajń, Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Kuźnica Stara.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 11 Urzędu Gminy, tel. (034) 319 11 53 wew. 111

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach


PDFII przetarg Kuźnica Stara.pdf (169,26KB)