Podsumowanie kadencji 2018-2024

Wójt.jpeg

 

Szanowni Państwo

         Dobiega końca VIII kadencja Rady Gminy Przystajń oraz Wójta Gminy Przystajń funkcjonująca w latach 2018-2024. W związku z tym chciałbym podzielić się z Państwem niewielkim podsumowaniem zadań które zrealizowaliśmy wspólnie.            

         Na wstępie chciałbym podziękować Radzie Gminy Przystajń, Gminnym instytucjom kultury, Jednostkom oświatowym oraz wszystkim pracownikom samorządowym za aktywność, kreację i rzetelne wypełnianie swoich samorządowych obowiązków. Dzięki waszej pracy i zaangażowaniu Gmina Przystajń osiąga coraz wyższy poziom rozwoju oraz poprawę warunków życiowych naszych mieszkańców.

Dziękuję wszystkim podmiotom gospodarczym, organizacjom społecznym, sołtysom, radom sołeckim oraz mieszkańcom Gminy za współpracę oraz zaangażowanie w życie  społeczne.

                                        /-/ Henryk Mach

                                                                                                                                       Wójt Gminy Przystajń

Skład Rady Gminy Przystajń w kadencji 2018-2024

Zbigniew Kmieć – Przewodniczący

Aleksandra Kierat  - Wiceprzewodnicząca

Robert Bastrzyk

Edward Chamela

Józef Chrzęstek

Marian Drynda

Jadwiga Górnik

Henryk Kapuścik

Janusz Leśniak

Zbigniew Marczak

Jacek Pilarz

Paweł Piśniak

Marcin Tomziński

Remigiusz Wręczycki

Marek Zabawa

 

Sołtysi w kadencji 2018-2024

Sołectwo Antonów – Dominik Sas

Sołectwo Bór Zajaciński – Józef Chrzęstek

Sołectwo Brzeziny – Edward Chamela

Sołectwo Dąbrowa – Jolanta Brodziak

Sołectwo Górki – Jadwiga Jelonek

Sołectwo Kamińsko – Ryszard Chrzęstek

Sołectwo Kostrzyna – Remigiusz Wręczycki

Sołectwo Kuźnica Nowa – Jadwiga Spalik

Sołectwo Kuźnica Stara – Halina Habrajska

Sołectwo Ługi-Radły – Danuta Janik

Sołectwo Mrówczak – Aleksandra Paliwoda

Sołectwo Podłęże Szlacheckie – Marcin Wróbel

Sołectwo Przystajń – Szymon Tomziński

Sołectwo Siekierowizna – Mirosław Kudliński

Sołectwo Stany – Andrzej Lizurej

Sołectwo Wilcza Góra – Zbigniew Marczak

Sołectwo Wrzosy – Sławomir Olczyk

 

Podsumowanie kadencji

      Upływająca kadencja Wójta i Rady Gminy przebiegła bardzo intensywnie. Na skutek pandemii wywołanej koronawirusem  SARS-CoV–2, niemal 2 lata działalności Gminy były  dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym jak i inwestycyjnym. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń zrealizowane zostały wszystkie przyjęte plany i strategie dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych w dobie pandemii. Burzliwe wydarzenia międzynarodowe ostatnich lat, których skutki odczuwaliśmy wszyscy poprzez rosnącą inflację dowodzą jak ważna jest stabilność, a w przypadku gminy, zachowanie tempa rozwoju.

      Niezależnie od warunków zewnętrznych Gmina realizowała szereg zadań poprawiających warunki życia mieszkańców oraz zadań zachęcających do zamieszkania w naszej Gminie, w większości współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i europejskich, w tym Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Program Polski Ład i innych. Zorganizowano także wiele wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych.

      Ostanie 5 lat były rekordowe dla Gminy pod względem wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości ponad 42 miliony złotych, ale także ze względu na pozyskane środki finansowe, które łącznie dają kwotę ponad 28 milionów złotych.

      Zrealizowano kolejne etapy poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. Wybudowano ponad 5,5 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 2,5 km sieci wodociągowej, a także 112 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Kontynuowano zadania związane z zaopatrzeniem wody dla mieszkańców Gminy – wybudowano dodatkowy zbiornik na wodę oraz dodatkową studnię na Ujęciu wody w Przystajni. Realizowano prace nad opracowaniem projektu dotyczącego rozbudowy Ujęcia wody w Borze Zajacińskim oraz budowy stacji wodociągowej w Kamińsku, które zakończyły się uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zawarciem umowy z Wykonawcą robót budowlanych, które rozpoczną się w 2024 roku. W ramach Związku Międzygminnego ds. Ochrony Wód Panki-Przystajń pozyskano środki zewnętrzne na 2 projekty związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków która służy mieszkańcom obu gmin.

      Przebudowano 12,7 km dróg gminnych, pozyskując na ten cel ponad 6,5 mln. złotych.

      Zrealizowano również zadania proekologiczne w celu ograniczenia niskiej emisji, to jest kompleksowe termomodernizacje 3 Remiz OSP – w Podłężu Szlacheckim, Ługach-Radłach i Kuźnicy Nowej oraz Przedszkola Publicznego w Przystajni, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznych na 8 obiektach użyteczności publicznej oraz montaż 230 instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w  domach jednorodzinnych.

      Realizowano szereg zadań w zakresie oświaty, projekty skierowane dla uczniów i przedszkolaków związane z realizacją zajęć dodatkowych, dzięki którym zakupiono nowoczesne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne dla wszystkich jednostek. Zakupiono laptopy dla uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+,  wyremontowano nawierzchnię boiska szkolnego w Przystajni oraz wykonano nawodnienie na boisku sportowym w Przystajni. A przede wszystkim zrealizowano jedną z najważniejszych inwestycji w tej kadencji, zaprojektowano i wybudowano nowoczesną Salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim, z której od września korzystają uczniowie oraz mieszkańcy.

      Gmina w roku 2019 przystąpiła do realizacji Programu Rewitalizacji, w ramach którego wykonano przebudowę Rynku w Przystajni oraz budowę Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni, a także zrealizowano dwa projekty skierowane dla mieszkańców celem aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których wzięło udział 35 uczestników oraz 30 osób z ich otoczenia. Dofinansowanie w tych projektach wynosiło do 95 % wartości zadania.

      Przebudowany Rynek poza atrakcją dla dzieci, jaką niewątpliwie jest fontanna usytuowana w jego centrum, stał się miejscem organizacji corocznych (z drobną przerwą w okresie pandemii) spotkań mieszkańców z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych, a w szczególności święta Niepodległości, kiermaszów Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych z konkursem między sołeckim na Palmę Wielkanocną.

Fontanna w Przystajni.jpeg
 

      Dzięki powstaniu Centrum Usług Społecznościowych, w budynku swoje miejsce znaleźli emeryci zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wykorzystując je do licznych spotkań i okoliczności. Ale działalność Centrum nie kończy się na tym. Rozszerzono ofertę kulturalną dla wszystkich mieszkańców proponując szereg zajęć rękodzielniczych oraz spotkania ze znanymi osobami, np. czytelnicze z autorami książek itp. Nadal funkcjonuje tutaj świetlica dla dzieci szkolnych, które mogą skorzystać z szerokiej ofert zajęć pozaszkolnych. 

      W ramach rozwoju usług cyfrowych zrealizowano projekt „e-aktywni” dla 150 mieszkańców Gminy, w ramach którego na zajęciach praktycznych mieli możliwość poznania świata cyfrowego. Urząd Gminy natomiast zakończył projekt polegający na doposażeniu stanowisk urzędniczych oraz serwerowni w nowe urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do wzmocnienia funkcjonowania pracy Urzędu.  

     Oprócz tych zadań, Gmina realizowała drobne projekty dotyczące doposażenia i rozbudowy terenów rekreacyjnych, placów zabaw oraz remontów i doposażenia remizo-świetlic. Jednostka OSP w Przystajni pozyskała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy oraz bramy automatyczne, a jednostki OSP w Podłężu Szlacheckim oraz w Kamińsku odnowiły swój tabor. 

Wóz strażacki.jpeg
 

      Jednocześnie Gmina wspierała mieszkańców za pośrednictwem wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu węgla, dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, programu usuwania azbestu, opon oraz folii rolniczej, a także utworzenie punktu konsultacyjnego w projekcie Czyste powietrze.

       Działania Gminy to również planowanie zadań, które będą realizowane w kolejnych latach. Dzięki pozyskanym już środkom finansowym w 2024 roku przewidziano realizację inwestycji dotyczących:

 1. Rozbudowa ujęcia wody w Borze Zajaciśńkim o stację uzdatniania oraz Budowa dwóch zbiorników na wodę w Kamińsku, wartość zadania wyniesie ok. 7 mln. zł. 
 2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków razem z Gminą Panki za kwotę ok 7 mln.
 3. Renowacji Kościoła w Przystajni za ok 1,1 mln zł,
 4. Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim za ok 500 tyś. zł,
 5. Wdrożenia inteligentnego systemu sterowania siecią oświetleniową za ok 500 tyś zł,
 6. Utworzenie Żłobka w Przystajni za około 800 tyś zł,
 7. Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Ługi-Radły za ok 900 tyś. zł.

Natomiast w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-27 przewidujemy w kolejnych latach:

 1. Modernizację budynku GOKSiR w Przystajni
 2. Termomodernizacja Remizo-świetlicy w Kamińsku,
 3. Modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
 4. Montaż instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej oraz dla mieszkańców.
 5. Budowę Centrum przesiadkowego w Przystajni,
 6. Kontynuację zadań zmierzających do wzmocnienia usług cyfrowych realizowanych przez Urząd. 

Podsumowując mijającą kadencję przedstawiamy najważniejsze zadania, które realizowaliśmy.

Gospodarka wodno-ściekowa

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany
 2. Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni
 3. Wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja Studni S1
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi na całej długości
 5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń
 6. Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń poprzez rozbudowę ujęcia wody w Borze Zajacińskim oraz budowę stacji wodociągowej w Kamińsku wraz z zakupem cysterny na wodę pitną.
 7. Budowa 112 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bór Zajaciński, Górki, Stany, Ługi-Radły, Siekierowizna, Wrzosy

Modernizacja infrastruktury drogowej

 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń – etap I i II
 2. Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
 3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 003 S relacji Mrówczak-Kuźnica Stara
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
 5. Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko

Przebudowa drogi w Kamińsku.jpeg

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara
 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2031 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie
 3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
 4. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 030 S w miejscowości Wilcza Góra
 5. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Przystajni
 6. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 026 S w miejscowości Brzeziny (Sahalin)
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowości Bór Zajaciński
 8. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 006 S relacji Michalinów-Mrówczak

Infrastruktura oświatowa

 1. Budowa Sali Gimnastycznej w miejscowości Bór Zajaciński.
  Sala Gimnastyczna w Borze Zajacińskim.jpeg
 2. Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku szkolnym w Przystajni.
 3. Modernizacja pokrycia dachowego szkoły Podstawowej w Przystajni – Nowy budynek
 4. Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w projekcie Kreatorzy Przyszłości
 5. Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w projekcie „Przez Doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
 6. Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w projekcie „Pomagamy dzieciakom”
 7. Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w projekcie „Pomagamy najsłabszym”
 8. Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w projekcie „Dogonimy Najlepszych”
 9. Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w projekcie „W Borze każdy przedszkolakiem być może”
 10. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +
 11. Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”

Ograniczenie Niskiej Emisji

 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni
  Termomodernizacja Przedszkola Przystajń.jpeg
 2. Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń
 3. Termomodernizacja budynków Remizo-świetlic OSP w Podłężu Szlacheckim i Ługach-Radłach
  OSO Podłęże.jpeg
 4. Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP Kuźnica Nowa
 5. Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 131 inst. solarnych, 50 fotowoltaicznych, 49 kotłów na biomasę
  Instalacje OZE.jpeg

Infrastruktura kulturalna, sportowa i administracja

 1. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej – Ryku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
  Rynek w Przystajni.jpeg
 2. Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zdegradowanego obiektu na cele Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni
  CUS w Przystajni.jpeg
 3. Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni.”
 4. Zakup sprzętu IT, doposażenie serwerowni, oprogramowania w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Gminy Przystajń
 5. Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych na terenie miejscowości Przystajń
  IMG_20240305_123852.jpeg
 6. Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie
 7. Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni

Projekty społeczne dla mieszkańców

 1. Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni
 2. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w projekcie „Dogonimy najlepszych”
 3. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w projekcie „Pomagamy najsłabszym”
 4. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w projekcie „W Borze każdy przedszkolakiem być może”
 5. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w projekcie „Pomagamy dzieciakom”
 6. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w projekcie „Kreatorzy przyszłości”
 7. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w projekcie „Przez Doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
 8. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznych w Przystajni