Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni w 2024 roku realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest w całości z  ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W wyniku złożonego za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku, dla Gminy Przystajń zostało przyznane z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 36.720,00 zł na realizację usług opieki wytchnieniowej. 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem 3 osoby - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w tym:

- 3 osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane uzyskaniem usług opieki wytchnieniowej proszone są o dostarczenie niżej wskazanych dokumentów tj.:

  • KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (zał. 7);

  • KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (zał. 12);

  • KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” GOPS Przystajń;

  • kserokopią aktualnego orzeczenia osoby niepełnosprawnej.

do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni, ul. Częstochowska 5 (pokój nr 8, 9),

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni ul. Częstochowska 5, 42 – 141 Przystajń. W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 34 319 10 44 lub 34 319 11 53 wew. 108

KARTA ZGŁOSZENIA oraz KLAUZULA INFORMACYJNA RODO znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.

Powyższe druki można pobrać również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni, ul. Częstochowska 5, pokój nr 8 i 9.

Realizator Programu przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Realizator przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, lub

2) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

3) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Prosimy o zapoznanie się z treścią całego Programu

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Załączniki:

  1. KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (zał. 7);DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx (37,62KB)

  2. KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (zał. 12) DOCXZalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx (22,58KB)

  3. KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” GOPS Przystajń DOCXKlauzula informacyjna - GOPS Przystajń - opieka wytchnieniowa_v2.docx (20,96KB)


DOCXInformacja na stronę edycja 2024.docx (17,51KB)

PDFplakat_GOPS Przystajń - opieka wytchnieniowa 2024.pdf (293,39KB)