Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Do 30 kwietnia 2024 r ponownie można ubiegać się o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.


WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

1. papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni, ul. Częstochowska 5, pokój Nr 7.
2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.


KRYTERIUM DOCHODOWE

Możesz starać się dodatek osłonowy jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas, gdy źródło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

KTO WCHODZI W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU OSŁONOWEGO.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. 

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się po rygorem odpowiedzialnosci karnej za składanie fałszywych zeznań.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatku osłonowego udzielane są pod nr tel. 34 319 10 44. oraz w pokoju nr 7 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni, ul. Częstochowska 5


 


PDF15.02.2024 DODATEK OSŁONOWY.pdf (30,23KB)