Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 rozpoczyna się z dniem 22 grudnia 2023 r. i potrwa do 25 lutego 2024 r. Ogłoszenie listy nowo wybranych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 nastąpi do 22 marca 2024 r.

Kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyniku wyborów, zaś kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. w dniu wyborów ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
2. zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
3. działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w młodzieżowych radach jednostek samorządu terytorialnego, samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, których celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
4. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów na radnych dokonywane są przez:
1. młodzieżowe rady gmin lub młodzieżowe rady powiatów z terenu województwa śląskiego;
2. samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych lub samorządy studenckie uczelni wyższych, mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego;
3. osoby fizyczne.

Każdy z podmiotów, o których mowa powyżej może dokonać zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatów, a osoba fizyczna jednego kandydata.
Wybory przeprowadzi komisja wyborcza poprzez losowanie w każdej z poszczególnych grup, o których mowa powyżej, osobno dla każdego okręgu wyborczego.

Formularz zgłoszeniowy kandydata ubiegającego się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 w wersji papierowej wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: NIE OTWIERAĆ! osobiście do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu) lub odesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem: Nabór kandydatów do Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z naborem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 udzielają pracownicy departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (tel. 032 77 40 596, e-mail: mlodzi@slaskie.pl, edukacja@slaskie.pl) .

Link do ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego


PDFPismo Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego w 2024 r.pdf (63,03KB)