Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – działki nr ewid. 377 w m. Podłęże Szlacheckie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – działki nr ewid. 377 w m. Podłęże Szlacheckie

Nieruchomość gruntowa - działka nr ewid. 377 o pow. 0,0937 ha, obręb Podłęże Szlacheckie, położona w Podłężu Szlacheckim, stanowiąca pastwiska trwałe 741 m2 oraz nieużytki196 m2.

Działka położona w środkowej strefie miejscowości, nieuzbrojona, z dostępem do drogi publicznej, w bliskim sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej Częstochowa – Olesno. Teren ze znacznym spadkiem w kierunku rozległego terenu łąk w dolinie rzeki Liswarta, który charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych.

Działka stanowi własność Gminy Przystajń na podstawie Księgi Wieczystej nr CZ2C/00033045/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń działka przeznaczona jest pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – symbol w planie R. Pas działki wzdłuż drogi przeznaczony jest pod teren dróg publicznych – droga powiatowa – symbol w planie KDP.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 110 /słownie: trzynaście tysięcy sto dziesięć złotych/

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2023 r.

o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Przystajni,

ul. Częstochowska 5 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu wysokości 1 300,00 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 11.12.2023 r. na konto Urzędu Gminy Przystajń nr 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002 Bank Spółdzielczy Krzepice Oddział Przystajń. Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy w Przystajni.

Minimalne postąpienie w przetargu dla przedmiotowej działki ustala się w wysokości nie mniejszej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została ustalona jako nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez tę osobę.

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia, w tym wypadku wadium podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Gminy Przystajń, Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Podłęże Szlacheckie.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 11 Urzędu Gminy, tel. (034) 319 11 53 wew. 111

 

Zastępca Wójta Gminy Przystajń

Agnieszka Zabawa


PDFprzetarg Podłęże Szlacheckie 2023.pdf (168,48KB)