Plany urządzenia lasów

W związku ze zleconym przez Starostę Kłobuckiego firmie LAS – R Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie zadaniem wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie m.in. Gminy Przystajń od dnia 19 lutego 2020 r. będą wykonywane prace w terenie dotyczące oceny drzewostanu i wskazań gospodarczych.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych. Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls).

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy do publicznego wglądu przez Wójta. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.