Nabór do świetlicy dla dzieci i młodzieży w Przystajni

Przystajń, dn. 14.06.2023r.

 

Ogłoszenie o naborze uczestników do udziału w zadaniach realizowanym w ramach placówki wsparcia dziennego – świetlicy dla dzieci i młodzieży w Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - w ramach okresu trwałości projektu
pn.: „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni” (edycja 2023/2024)

 

Beneficjent tj. Gmina Przystajń zapewnia zachowanie trwałości projektu pn.: „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.02.05-24-013B/20-00) – zgodnie z Wytycznymi UE i Regulaminem konkursu.

 

Trwałość po zakończeniu realizacji projektu zostanie zachowana co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji w/w projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówki wsparcia dziennego.

 

Ogłoszenie o naborze uczestników w okresie trwałości projektu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni ogłasza nabór ciągły uczestników (aż do wyczerpania miejsc) w następującym zakresie:

 

1)        Opieka i zajęcia świetlicowe  - dla 15 osób w ramach 15 miejsc

 

Udział w zaplanowanych formie wsparcia jest bezpłatny.

 

Rozpoczęcie zajęć - 26 lipiec 2023 roku.

 

Uczestnicy

 

Uczestnikami będą osoby zakwalifikowane do udziału spełniające wymagania Grupy Docelowej:

osoby zamieszkujące Gminę Przystajń (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w wieku szkolnym: od 6 do 18 lat, będące osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (spełniające minimum 1 przesłankę), które złożą w ramach ogłoszonego naboru wymagane dokumenty rekrutacyjne  i zostaną zakwalifikowanie do udziału w zajęciach w świetlicy .

 

Terminy naboru / rekrutacji:

Nabór Kandydatów do udziału w zajęciach w świetlicy prowadzony w terminie: od dn. 14.06.2023 r. aż do wyczerpania miejsc.

 

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni, w którym również można dokonać zgłoszenia uczestnictwa w wybranych formach wsparcia.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni.

 

 

                                                                                                                                                         Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni

                                                                                                                                                                                             Aneta Maj-Desperak

Link do ogłoszenia o naborze oraz dokumentów rekrutacyjnych:

 https://gopsprzystajn.bip.gov.pl/ogloszenia/nabor-do-swietlica-w-przystajni-dla-dzieci-i-mlodziezy.html