Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Przystajń w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2023 roku w Gminie Przystajń w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r. zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.), do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;

- korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w pok. 16 do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 10:00.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy:

ODTzaproszenie do udzialu w pracach komisji 2023.odt (22,24KB)