Trwające inwestycje w Gminie Przystajń

Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Bór Zajacińśki.

Dobiegają końca prace związane z budową pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Gmina w lipcu 2021 roku uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 2 451 334,00 zł.

Oprócz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej obiekt posiada pełny kompleks sanitarno-szatniowy dla uczniów, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla trenerów, salę ćwiczeniową dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Sala jest komunikacyjnie połączona z istniejącymi budynkami Szkoły i Przedszkola, ale również przewidziano jej dostępność niezależnie od pracy Szkoły poprzez odrębne wejścia. Wykonawcą robót budowlanych jest Firma POLBAU z Opola, z którą w październiku 2021 roku zawarto umowę na kwotę 5.675.972,02 zł.  Roboty budowlane rozpoczęto jesienią 2021 roku i były kontynuowane w roku 2022 oraz w roku bieżącym. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, a także zagospodarowanie terenu wokół Sali. Na przełomie maja i czerwca planowana jest dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń, a zakończenie wszystkich prac zostało przewidziane na koniec czerwca. W okresie wakacyjnym planujemy uzyskanie wszystkich pozwoleń budowlanych na użytkowanie obiektu, tak, aby uczniowie mogli od pierwszych dni września korzystać w pełni z nowego obiektu.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina uzyskała w ramach tego narzędzia finansowania kwotę ponad 13 milionów złotych na 4 zadania, z czego jedno, to jest Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna jest realizowane od 2022 roku, a jego zakończenie jest przewidziane w połowie roku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. , wynagrodzenie zgodnie z Umową wynosi 7.397.427,70 złotych, z czego dofinansowanie stanowi 95 % czyli 7.027.556,31 zł w ramach pierwszego naboru wniosków.

W drugim naborze uzyskano dofinansowanie na trzy zadania, które planowane są do realizacji w tym i w przyszłym roku, a są to:

II etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń polegający na wymianie opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED w ilości 662 szt. wraz z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy. Dzięki realizacji zadania na terenie gminy zostaną wymienione wszystkie oprawy, co będzie skutkowało znaczną oszczędnością energii elektrycznej. Wykonawcą robót będzie firma ELMONT Sp. z o. o. , a wartość robót wyniesie 799 377,00 zł. w tym środki z Funduszu Polski Ład w wysokości 92 % to jest 719 439,30 zł. Prace modernizacyjne potrwają do lipca 2023 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowości Bór Zajaciński – Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 660 000,00 złotych, obecnie trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyboru wykonawcy robót, który ma za zadanie zaprojektować i wykonać przebudowę nawierzchni drogi o długości 2,8 km. Prace budowlane potrwają około 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń – Gmina wyłoniła wykonawcę zadania, którym będzie Firma Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. j. i planuje zawarcie umowy w połowie kwietnia. Prace budowlane będą realizowane w terminie roku od daty zawarcia umowy i będą polegały na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na nowopowstałym osiedlu mieszkaniowym w Przystajni o długości 2 100 mb każda. Wartość robót wyniesie 2 873 280,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu w kwocie 2 729 616,00 złotych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W maju ubiegłego roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań dotyczących modernizacji dróg i gospodarki wodno-ściekowej, w którym Gmina Przystajń złożyła dwa wnioski. Jak się okazuje z sukcesem, ponieważ w marcu bieżącego roku Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem Gminy zawarł umowy o przyznaniu pomocy dla wnioskowanych zadań, a są to:

Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły o długości 0,7 km  - wysokość dofinansowania 617 165,00 złotych

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Podłęże Szlacheckie – etap I o łącznej długości 5,7 km – wysokość dofinansowania 3 020 435,00 złotych.

Obydwa zadania planowane są do realizacji w latach 2024-2025.

Sala witryna.jpeg

 

Sala 3.jpeg

Sala2.jpeg

Sala4.jpeg

Sala5.jpeg

Sala6.jpeg