Kotły na biomasę - pellet - Nabór uzupełniający

Wójt Gminy Przystajń informuje,
że w dniach od 23.03.2023 do 31.03.2023 roku

odbędzie się nabór uzupełniający osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków
mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Przystajń do udziału w projekcie
w następującym zakresie:

Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy 15, 20 i 25 kW

Termin realizacji zadania do 15.06.2023 r.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu: „Dostawa i montaż instalacji
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”
, w ramach
którego realizowana będzie m.in. wymiana kotłów co na biomasę (pellet).
Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy
Przystajń i w tym okresie zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/
użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom
posesji na własność.

Montaż instalacji będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie ok 80 % kosztów
inwestycji (kosztów netto).

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

- osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Przystajń, będące właścicielem lub
użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą
wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,

- w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić
zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu,

- osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Przystajń z tytułu
należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA DO PROJEKTU

Ankieta wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

ZAKRES PROJEKTU

W zakres projektu wchodzą następujące elementy:

- piec z zasobnikiem na pellet o mocy 15, 20 i 25 kW (w zależności od powierzchni
ogrzewanej),
- montaż i rozruch urządzenia,

Projekt nie obejmuje m.in. kosztów wymiany wkładu kominowego, kosztów montażu niezbędnej armatury, kosztów remontu kotłowni w zakresie, który nie jest niezbędny do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła.

W ramach projektu mogą zostać zamontowane kotły dedykowane tylko i wyłącznie do
spalania biomasy (bez możliwości montażu drugiego rusztu do wykorzystania na
spalanie paliw konwencjonalnych np. ekogroszku)

 

WARUNKI FINANSOWE


Szacunkowy koszt instalacji wynosi średnio 23 000,00 zł, natomiast koszt udziału własnego
uczestników projektu wynosić będzie ok. 5 500,00 - 5 700,00 zł. Do wyliczonej kwoty
udziału mieszkańca naliczony zostanie podatek VAT.

VAT dla instalacji zlokalizowanej w budynkach mieszkalnych do powierzchni 300 m2 wynosi
8%, w pozostałych budynkach 23%.

Ostateczny koszt instalacji jest uzależniony od wielkości zamontowanego pieca i zostanie
indywidualnie wyceniony na etapie projektowania i wykonywania robót.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotowe instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności
rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na
potrzeby gospodarstwa domowego.

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków
udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy pieca) uczestnik projektu w stosownym czasie
zostanie poproszony o zgłoszenie się do Urzędu Gminy wraz z dowodem osobistym i w celu
wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na cele projektu.

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę
na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zapisane na listę
rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej
lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak możliwości montażu instalacji
ze względów technicznych.


Dodatkowych informacji na temat programu udziela Referat Inwestycji – pokój nr 11 i 17,
I piętro budynku Urzędu Gminy Przystajń, tel. 34/3191153(54) wew. 111 i 117, gdzie można
uzyskać wzór deklaracji niezbędnej do uczestnictwa w programie. Wzór deklaracji dostępny
jest również na stronach internetowych Gminy Przystajń: www.gminaprzystajn.pl ,
www.bip.gminaprzystajn.pl .

Deklaracje przyjmowane będą od mieszkańców w terminie
od 23 marca do 31 marca 2023 r.
w Urzędzie Gminy Przystajń, pok. nr 11

Obowiązuje kolejność zgłoszeń !

/-/Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń

PDFNabór uzupełnianjący 2023.pdf (487,75KB)

PDFankieta_piece_na_biomase.pdf (87,13KB)