Dofinansowanie do usuwania azbestu

Wójt Gminy Przystajń informuje mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej zwanym jako WFOŚiGW) z realizacją w roku 2023. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów przedsięwzięcia.


Zgodnie z regulaminem naboru WFOŚiGW dofinansowaniem objęte są wyłącznie następujące koszty kwalifikowane:
a) w przypadku azbestu znajdującego się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów,
b) w przypadku azbestu zgromadzonego (składowanego) na nieruchomości: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów.
Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego, w tym zakup materiałów.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadający tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest, przy czym nieruchomość nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą.

Procedura uzyskania dofinansowania:
1) właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem azbestu w 2023 r. składają do Urzędu Gminy Przystajń wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 3 marca 2023 r. wzory wniosku i załączników można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń oraz na stronie
internetowej www.gminaprzystajn.pl
2) Gmina Przystajń (dalej zwana jako Gmina) na podstawie złożonych wniosków właścicieli nieruchomości ubiega się o uzyskanie dofinansowania w WFOŚiGW.
3) Zarząd WFOŚiGW decyduje o wysokości dofinansowania biorąc pod uwagę przyjęte kryteria wyboru.
4) w przypadku uzyskania dofinansowania na poziomie zapewniającym wykonanie przedsięwzięcia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Gminą a WFOŚiGW.
5) Wójt Gminy Przystajń dokonuje wybory wykonawcy (przedsiębiorcy) odpowiedzialnego za wykonanie usługi usunięcia azbestu na terenie Gminy.
6) warunkiem niezbędnym do ostatecznego usunięcia azbestu z danej posesji jest zawarcie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a Gminą.
7) wykonawca w terminie do 20 września 2023 r. na zgłoszonych nieruchomościach realizuje usługi objęte dofinansowaniem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 34 319 11 53/54 (wew. 113),
mailowy: czpg@gminaprzystajn.pl, lub osobisty w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (pokój nr 13).


PDFogłoszenie.pdf (99,68KB)

PDFwniosek.pdf (111,58KB)

PDFzałącznik - ocena stanu użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf (77,62KB)

PDFzałącznik - informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf (43,32KB)