Nabór uzupełniający - kotły na pellet

LOGO Projekty.jpeg

Wójt Gminy Przystajń informuje, że w dniach od 22 września do 7 października 2022 roku odbędzie się nabór uzupełniający osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Przystajń do udziału w projekcie w następującym zakresie: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy 15, 20 i 25 kW.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu: „Dostawa i montaż instalacji wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”, w ramach którego realizowana będzie m.in. wymiana kotłów co na biomasę (pellet). Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Przystajń i w tym okresie zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

Montaż instalacji będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie ok 80 % kosztów inwestycji (kosztów netto).

KTO MOŻE APLIKOWAĆ
− osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Przystajń, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
− w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu,
− osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Przystajń z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA DO PROJEKTU
Ankieta wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

ZAKRES PROJEKTU
W zakres projektu wchodzą następujące elementy:
− piec z zasobnikiem na pellet o mocy 15, 20 i 25 kW (w zależności od powierzchni ogrzewanej), − montaż i rozruch urządzenia,
Projekt nie obejmuje m.in. kosztów wymiany wkładu kominowego, kosztów remontu kotłowni w zakresie, który nie jest niezbędny do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła.
W ramach projektu mogą zostać zamontowane kotły dedykowane tylko i wyłącznie do spalania biomasy (bez możliwości montażu drugiego rusztu do wykorzystania na spalanie paliw konwencjonalnych np. ekogroszku)

WARUNKI FINANSOWE
Szacunkowy koszt instalacji wynosi średnio 20 000,00 zł, natomiast koszt udziału własnego uczestników projektu wynosić będzie ok. 5500,00 zł. Do wyliczonej kwoty udziału mieszkańca naliczony zostanie podatek VAT.
VAT dla instalacji zlokalizowanej w budynkach mieszkalnych do powierzchni 300 m2 wynosi 8%, w pozostałych budynkach 23%.
Ostateczny koszt instalacji jest uzależniony od wielkości zamontowanego pieca i zostanie indywidualnie wyceniony na etapie projektowania i wykonywania robót.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Przedmiotowe instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy pieca) uczestnik projektu w stosownym czasie zostanie poproszony o zgłoszenie się do Urzędu Gminy wraz z dowodem osobistym i w celu wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na cele projektu.
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Referat Inwestycji – pokój nr 11 i 17, I piętro budynku Urzędu Gminy Przystajń, tel. 34/3191153(54) wew. 111 i 117, gdzie można uzyskać wzór deklaracji niezbędnej do uczestnictwa w programie.

Wzór deklaracji dostępny jest również na stronach internetowych Gminy Przystajń: www.gminaprzystajn.pl.

Deklaracje przyjmowane będą od mieszkańców w terminie od 22 września do 7 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Przystajń, pok. nr 11
Obowiązuje kolejność zgłoszeń !


PDFOgłoszenie nabór uzupełniający.pdf (113,78KB)

PDFankieta_piece_na_biomase.pdf (87,13KB)