Informacja dotycząca wyniku przetargu

Informacja dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 12.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5.


Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) informuję, iż w dniu 12.08.2022 r. w Urzędzie Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki nr ewid. 167 w m. Podłęże Szlacheckie, stanowiącej własność Gminy Przystajń na podstawie Kw nr CZ2C/00033045/6, o pow. 0,5380 ha, pastwiska trwałe.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 9 340 zł.
Do przetargu przystąpił jeden oferent, który został dopuszczony do licytacji.
Cena oferty z minimalnym przewidzianym ustawą jednym postąpieniem – 9 430,00 zł.
Nabywcą nieruchomości został Pan Andrzej Mienkina, za kwotę 9 430,00 zł.


Informacja niniejsza podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przystajń od dnia 22.08.2022 r. do dnia 29.08.2022 r.

Mateusz Berg
Członek Komisji Przetargowej


PDFogłoszenie wyniki przetargu 2022.pdf (76,39KB)