I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki nr ewid. 167 w miejscowości Podłęże Szlacheckie

Nieruchomość gruntowa - działka nr ewid. 167 o pow. 0,5380 ha, obręb Podłęże Szlacheckie, położona w Podłężu Szlacheckim, stanowiąca pastwiska trwałe – 5380 m2.

Działka usytuowana w kompleksie gruntów rolnych z częścią gruntu o wysokim poziomie wód gruntowych, w odległości ok. 200 m zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, położenie mało korzystne. Działka nieużytkowana, nieuzbrojona, na części gruntu nielegalne wysypisko śmieci, posiada dostęp do drogi publicznej.

Działka stanowi własność Gminy Przystajń na podstawie Księgi Wieczystej nr CZ2C/00033045/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń działka przeznaczona jest pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – symbol w planie R.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 340 zł /słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych/

Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Przystajni, ul. Częstochowska 5 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu wysokości 934 zł najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 08.08.2022 r. na konto Urzędu Gminy Przystajń nr 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002 Bank Spółdzielczy Krzepice Oddział Przystajń. Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy w Przystajni.

Minimalne postąpienie w przetargu dla przedmiotowej działki ustala się w wysokości nie mniejszej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została ustalona jako nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez tę osobę.

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia, w tym wypadku wadium podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Gminy Przystajń, Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Podłęże Szlacheckie.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 11 Urzędu Gminy, tel. (034) 319 11 53 wew. 111

 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach


PDFOgłoszenie o przetargu - Podłęże Szlacheckie dz. 167.pdf (162,16KB)